Posts Tagged ‘declaratia 220’

Formular 220-Declaratia privind venitul estimat-ultima zi 15 ianuarie 2010
 Persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere pot depune Declaraţia privind venitul estimat – Formular 220, pentru anul în curs până la data de 15 ianuarie 2010.
Obligaţia fiscală este reglementată de dispoziţiile art. 46 din Codul Fiscal, HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pct. 232 din Ordinul ANAF nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere.
Declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente.
Fac excepţie de la această obligaţia fiscală contribuabilii care realizează venituri din arendare.
Cei care obţin venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie corespunzător cotei care îi revine din proprietate.
Declaraţia se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
Sursa: www.anaf.mfinante.ro

Formular declaratie 22o/2009

Anunțuri